Úvod  Bio odpad

Bio odpad

 

 

Oznamujeme občanom, že z dôvodu neregulovaného ukladania rôznych druhov odpadov do kontajnerov určených výlučne na bioodpad a taktiež z dôvodu neustáleho znečisťovania okolia kontajnerov ukladaním odpadov mimo nich, pristúpila obec k vybudovaniu uzatvoreného stojiska pre kontajnery pri areáli ČOV, ktoré sú určené výlučne na zber zeleného bioodpadu.

 

Areál slúži výlučne pre potreby obyvateľov obce Zohor.

 

Obyvatelia obce Zohor môžu zelený biologický odpad zo svojich dvorov a záhrad vyvážať každú

 

 stredu od 15:00 do 18:00 hod

 a sobotu od 08:00 do 15:00 hod.

 

Zároveň upozorňujeme, že podľa platného Zákona o odpadoch sa zakazuje uložiť alebo ponechať akýkoľvek odpad na inom mieste ako na mieste na to určenom. Stojisko je monitorované kamerovým systémom a v prípade preukázania porušenia Zákona o odpadoch sa dopúšťa fyzická osoba priestupku a bude pokutovaná v priestupkovom konaní príslušníkmi Obecnej polície.

  

 

 

 

KUCHYNSKÝ BIOODPAD

 

Do biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu patria: 

šupy z čistenia zeleniny a ovocia, kávové a čajové zvyšky, vaječné škrupiny, starý chlieb, pečivo a cestoviny, mäsové a mliečne výrobky,  zvyšky jedla a kosti, škrupiny z orechov, potraviny po záručnej dobe, neskonzumované zostatky pokrmov a potravín rastlinného a živočíšneho pôvodu.

 

Do biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu nepatria: 

oleje, nescedené polievky, zvyšky potravín s obalom, zelené odpady (tráva, burina, kvety), lístie, konáre, drevený odpad, popol, uhynuté zvieratá, trus zvierat.  

 

Nádoby na biologicky rozložiteľný kuchynský odpad sú určené pre fyzické osoby, čo znamená, že sa do nich nemôže ukladať odpad z podnikateľskej činnosti. 

 

V obci boli umiestnené 120 l hnedé nádoby na zberných miestach. Na nálepkách je uvedené, čo do nádob na kuchynský odpad patrí a čo nepatrí.

 

Vyzbieraný kuchynský odpad musí prejsť hygienizačným procesom a v súčasnej dobe je odovzdávaný na ďalšie spracovanie do bioplynovej stanice.       

  

Z hľadiska ďalšieho spracovania odpadu v bioplynovej stanici je potrebné dávať do nádob kuchynský odpad bez obalov. Upozorňujeme, že odpad sa nemôže vyhadzovať ani v sklenených pohároch.

 

Časť kuchynského odpadu, napríklad šupky z ovocia a zeleniny alebo škrupiny, sa dajú dať do kompostéra na rastlinný odpad – tie majú rodinné domy k dispozícii. Zvyšky mäsa a varené zvyšky znečistené olejom patria do nádoby na kuchynský odpad. 

 

Výhodou zberu kuchynského odpadu je, že sa zníži v obci množstvo zmesového komunálneho odpadu ukladaného na skládku. To znamená zníženie nákladov na skládkovanie. V celkových nákladoch obce ale zatiaľ pribudnú náklady na zber a spracovanie kuchynského odpadu (obstaranie kontajnerov, ich obsluha, pravidelné umývanie a doprava odpadu na miesto spracovania). Ak sa ale v budúcnosti vďaka tomu podarí znížiť množstvo zmesového komunálneho  odpadu, príde k reálnemu poklesu nákladov na nakladanie s odpadom.

Vytvoril / Designed by Data Online
preload obrazku navigacie preload obrazku navigacie preload obrazku navigacie preload obrazku navigacie